Poštovani korisnici!

Prijava korupcije je pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija.
Prijava se može podnijeti putem elektronske pošte (e-mail) prijavikorupciju@prva-gimnazija.edu.ba
ili online sistema za prijavu korupcije na službenoj internet stranici institucije putem OBRASCA.