Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 06-3-118-879/18 od 11.09.2018. godine i ugovor za javnu nabavku kompjuterske opreme se dodjeljuje ponuđaču EMADO d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 2323EMZ22 od 11.09.2018. godine, za ponuđenu cijenu 3.090,00 KM bez PDV-a, kao najnižoj cijeni.

Javna nabavka usluga osiguranja učenika od nesretnog slučaja

Na osnovu Odluke o direktnom sporazumu broj: 06-4-846/15-1 od 29.09.2015.g. JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 9.10.2015.g. zaključila ugovor broj:02-9-47-839/15, sa firmom „Sarajevo osiguranje” d.d. Sarajevo, ul. M. Tita 25, ID br: 4200326930184. Ugovorena vrijednost na godišnjem nivou je 2.529,00 KM.

Javna nabavka tonera i ketridža za printere, foto kopir aparate i štampače

Na osnovu Odluke o direktnom sporazumu broj: 06-4-832/15-2 od 09.10.2015.g. JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 12.10.2015.g. zaključila ugovor broj: 06-3-832/15-4, sa firmom „Norin” doo Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana 7, ID br: 420091266000584. Ugovorena vrijednost na godišnjem nivou je 2.136.58 KM (bez PDV-a).

Javna nabavka sredstava za čišćenje

Na osnovu Odluke o direktnom sporazumu broj: 06-4-198/15 od 29.04.2015.g, a po provedenom direktnom sporazumu broj: 06-4-186/15-1, JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 12.05.2015.g. zaključila ugovor broj: 6-4-230/15 , na period od 12 mjeseci, sa firmom „Norin” d.o.o Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana 7, ID br: 420091266000584. Ugovorena vrijednost na godišnjem nivou je 4.302.64 KM (bez […]

Javna nabavka usluga računovodstva i planiranja

Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-1-9-149/15-2 od 02.04.2015.g. a po provedenoj proceduri konkurentskog zahtjeva za ponude broj: 06-3-116/15-1, JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 20.04.2015.g. zaključila ugovor broj: 06-3-119-180, na period od 12 mjeseci, sa firmom „Finekkko” doo Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana 7, ID br: 4200003170008 kao najpovoljnijim ponuđačem. Ugovorena vrijednost na […]

Javna nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika

Na osnovu Odluke o dodjeli ugovora broj: 06-4-121/15 od 24.03.2015.g, a po provedenom direktnom sporazumu broj: 06-4-106/15-1, JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 26.03.2015.g. zaključila ugovor broj:02-9-47-125/15, na period od 12 mjeseci, sa firmom „Sarajevo osiguranje “ doo Sarajevo, Ulica maršala Tita 29 ,ID br: 4200326930184 , kao najpovoljnijim ponuđačem. Ugovorena vrijednost na mjesečnom nivou […]

Javna nabavka usluga protuprovalne zaštite objekta

Na osnovu Odluke o dodjeli ugovora broj: 06-4-120/15 od 24.03.2015.g. a po provedenom direktnom sporazumu broj: 06-4-106/15-3, JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 26.03.2015.g. zaključila ugovor broj: 02-9-47-126/15, na period od 12 mjeseci, sa firmom „Unilab ” doo Sarajevo, Drinska 70, ID br: 4200054160007, kao najpovoljnijim ponuđačem. Ugovorena vrijednost na mjesečnom nivou je 150,00 KM […]